برگزاری نمایش به مناسبت هفته کودک

برگزاری نمایش به مناسبت هفته کودک

من کودکم یاد آور بهاران، روشن تر از رخسار سبزه زاران

می آیم از کانون عشق و ایمان از سرزمین ایران

روز کودک مبارک