برگزاری آخرین آزمون بنیه علمی

برگزاری آخرین آزمون بنیه علمی

امروز مورخ 95/02/19 آخرین آزمون بنیه علمی در دبستان برگزار گردید.