جلسه معارفه با آموزگاران پایه پنجم و ششم

جلسه معارفه با آموزگاران پایه پنجم و ششم

با توجه به نقش ارزشمند خانواده های محترم در امور آموزش و پرورش و مشارکت

 

و همکاری آنان با دبستان بدینوسیله از شما اولیای گرامی دعوت می نماییم.

در جلسه تخصصی با فرزندتان حضور بهم رسانید.

لطفاً از آوردن فرزندتان به جلسه خودداری فرمایید.