جشن قرآن

جشن قرآن

غنچه هاي نور در كنار كتاب نور گرد هم مي آيند تا با شروعي دوباره كتاب آسماني را

به بهترين شكل فرا گيرند و آن را الگوي زندگي زيباي خويش گذارند.