روز جهانی استاندارد

روز جهانی استاندارد

استاندارد یعنی نظم و قانون 

. هر كاری كه طبق اصول منظم و مرتب انجام شده باشد می گویند

طبق استاندارد است و مهر استاندارد دریافت می كند

معرفی و انواع آرم ها و برند های استاندارد در کشور های مختلف اروپایی برای دانش آموزان

 

برای مشاهده عکس های بیشتر به بخش گالری مراجعه کنید.