روز جهانی نابینایان (عصای سفید)

روز جهانی نابینایان (عصای سفید)

روز جهانی نابینایان (عصای سفید)

عصای سفید چونان پرچمی اسـت

کـه بـه نشان استقلال در دست روشن دلان بـه حرکت در می‌آید

و آینه ای اسـت کـه قدرت و نعمت خدایی را

بـه تماشای تأمل و تفکر دیگران میگذارد

این روز بر تمامی روشن دلان عزیز خجسته باد

امروز که روز عصای سفید بود دانش آموزان نمایشی با این موضوع را تماشا

و خدا را به خاطر این نعمت بزرگ شکر کردند.