اولین جلسه آموزش خانواده

اولین جلسه آموزش خانواده

اگر کلی سوال در ذهن دارید!

اگر می خواهید اولین گام هایتان را در جهت فرزند پروری محکم بردارید!

اگر نمیدانید کدام رفتارتان با فرزندتان صحیح یا نادرست است!

پس ....

برگزاری اولین جلسه آموزش خانواده توسط استاد حبیب زاده

با محوریت کودک ،خانواده ،مدرسه با حضور اولیای گرامی پیش دبستان