جشن عاطفه ها

جشن عاطفه ها

برخیزیم. برخیزیم و دعا کنیم؛ برای دل های بی قراری که مهرامسالْ خود را شاد می خواهند.

برای آنان که نگران طراوت کودکان معصوم خود هستند.

آنان که چشم به یاری من و تو دارند.

دانش آموزان نیکوکار مهرآیینی با تحویل پاکت های دوستی خود

در جشن عاطفه ها سهیم شدند.

گلهای مهربان مهرآیینی محبتهایتان را تقسیم کردید.

خوبی هایتان را جمع بستید. بدی هایتان را کم کردید.