برگزاری جلسه انجمن و اولیا

برگزاری جلسه انجمن و اولیا

روز یکشنبه مورخ 95/09/14 جلسه انجمن و اولیا و مربیان با حضور

اعضای انجمن ،مدیریت و معاونین محترم در دبستان برگزار گردید.