برگزاری جلسه آموزش خانواده برای پایه های دوم

برگزاری جلسه آموزش خانواده برای پایه های دوم

امروز یکشنبه مورخ 14 آذر جلسه آموزش خانواده با حضور استاد حبیب زاده

با موضوع بهداشت روانی در فرآیند تعلیم تربیت برای اولیای  دانش آموزان پایه دوم

 در دبستان برگزار گردید.