همایش رقیه جان دوستت دارم

همایش رقیه جان دوستت دارم

رقیه ...رقیه نجیب ! ای مهتاب شب های الفت حسین !

ای مظلوم ترین فریاد خسته !

گلِ نازدانه پدر و انیس رنج های عمه !
 

 

برای مشاهده ادامه تصاویر اینجا کلیک کنید.