7 مهر روز آتش نشانی گرامی باد.

7 مهر روز آتش نشانی گرامی باد.

7مهر روز آتش نشانی گرامی باد.

بچه های عزیز حادثه با دیدن عمو آتش نشان فرار می کند.

125 را به خاطر بسپارید.