هفته دفاع مقدس گرامی باد

هفته دفاع مقدس گرامی باد

**** دفاع مقدس صحنه درس آموز دفاع از هویت ملی و آرمانهاست. ****

به مناسبت هفته دفاع مقدس نمایشگاهی از ابزار جنگی و عکس شهدا در دبستان برگزار گردید.