افتخارآفرینان المپیاد علوم و ریاضی پایه پنجم و ششم

افتخارآفرینان المپیاد علوم و ریاضی پایه پنجم و ششم

دختران سختکوش مهرآیینی در المپیاد ریاضی و علوم (پایه پنجم و ششم )افتخارآفریدند.