اطلاعیه جدید جلسه اولیا با آموزگار مربوطه

اطلاعیه جدید جلسه اولیا با آموزگار مربوطه

كوشش كنید حس تعاون و همكاری و

احساس مسئولیت را از كودكی در فرزندانتان تقویت كنید.

  دشواری های خود را با فرزندانتان در میان بگذارید و آنها را از كوچكی متعهد و مسئول بار بیاورید.

 تعلیم و تربیت باید در جهت انسان سازی باشد نه پرورش انسان نماهای تحصیل كرده .

در راستای این امر مهم امیدواریم  با حضور ارزشمند خود در نشستی که به این منظور خواهیم داشت موجبات نیل به این امر را فراهم سازید.

لطفا از آوردن دانش آموز به جلسه جدا خودداری فرمایید.