پخت شعله زرد نذری

پخت شعله زرد نذری

امروز به مناسبت وفات پیامبر مهربانی ها وامام حسن مجتبی (ع)

توسط دانش آموزان عزیز پخت شعله زرد نذری در دبستان صورت گرفت.


دختران گلم نذرتان مقبول