جلسه انجمن اولیا و مربیان با مدیریت

جلسه انجمن اولیا و مربیان با مدیریت

روز دوشنبه مورخ 1397/08/28،

دومین جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان

با حضور مدیریت و معاونین، در دبستان دخترانه برگزار گردید.