اطلاعیه مهم برای پایه های پیش دبستان -اول -دوم

اطلاعیه مهم برای پایه های پیش دبستان -اول -دوم

این دبستان در نظر دارد  روز شنبه مورخ 97/9/10

دانش آموزان را جهت بازدید  به موزه محیط زیست

ببرد لطفا رضایت خویش را کتبا روز شنبه به دبستان ارسال فرمایید./