تقدیر و تشکر از اولیای ارجمند برای حضور در جلسه

تقدیر و تشکر از اولیای ارجمند برای حضور در جلسه

بدینوسیله تقدیر و تشکر خالصانه خود

را از حضور شما اولیای عزیز و محترم  مهرآیین در دومین جلسه

آموزشی تخصصی  اعلام می داریم.امید است این احساس مسئولیت و تعامل بین اولیا

و مدرسه در رویکرد جدید تداوم یابد.

مدیریت دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین