روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

روز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی مهمترین قانون هر کشور قلمداد می شود

که مبنای سنجش و اعتبار سایر قوانین نیز قرار می گیرد.

       آشنایی با روزقانون اسلامی وانواع قوانین در کشورعزیزمان ایران در روز قانون اساسی.

 

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.