جلسه آموزش خانواده پایه پنجم و ششم

جلسه آموزش خانواده پایه پنجم و ششم

با موضوع دوست یابی

امروز با حضور استاد حبیب زاده اجرا شد.