اردوی علمی به نانوایی

اردوی علمی به نانوایی

امروز دوشنبه مورخ 95/02/13 دانش آموزان پایه های دوم به اردوی علمی به نانوایی رفتند،

 تا از نزدیک شاهد تفاوت پخت نان با دستگاه های مدرن و سنتی باشند.