سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان با مدیریت و معاونین

سومین جلسه انجمن اولیا و مربیان با مدیریت و معاونین

روز یکشنبه مورخ 1397/09/18،

سومین  جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان

با حضور مدیریت و معاونین، در دبستان دخترانه برگزار گردید.