حضور دانش آموزان مهرآیینی در ششمین جشنواره جابربن حیان

حضور دانش آموزان مهرآیینی در ششمین جشنواره جابربن حیان

دانشمندان کوچک مهرآیینی در ششمین جشنواره جابربن حیان شرکت نموده

و طرحهای خود را به نمایش گذاشتند.