تحویل کارت هوشمند به دانش آموزان

تحویل کارت هوشمند به دانش آموزان

کارت هوشمند به دانش آموزان مهرآیینی توسط مدیریت دبستان تحویل داده شد.