املای کامپیوتری پایه اولی ها

املای کامپیوتری پایه اولی ها

اولی ها با سواد شدن خود را ، با علم روز کامپیوتر،با نوشتن نامه ای (در برنامه word)

تقدیم به پدران و مادران خود کردند.