روز درختکاری

روز درختکاری

سهم دختران مهرآیین از پاک بودن هوای شهرمان کاشتن نهالی بود که امروز در محیط آموزشگاه کاشته شد.

حق دل پاک دخترانمان تنفس هوای پاک است.

تشکر و سپاس ویژه از آقای ربانی ریاست انجمن بابت تهیه نهال های روز در ختکاری