جلسه شورای دانش آموزی

جلسه شورای دانش آموزی

امروز شنبه مورخ 93/12/9 جلسه شورای دانش آموزی با حضور مدیریت محترم و مربی پرورشی در دبستان تشکیل گردید.