بازدید فرماندار محترم شهر رشت از دبستان مهرآیین

بازدید فرماندار محترم شهر رشت از دبستان مهرآیین

امروزمهرآیین در یک روز زمستانی، روزی پر برکت را با حضور مسئولین محترم سپری نمود.

حضور ارزشمند جناب آقای سید عیسی مهدوی فرماندار محترم شهر رشت

حضور ارزشمند جناب آقای وارسته، معاونت محترم سیاسی امنیتی فرمانداری شهر رشت

حضور ارزشمند جناب آقای نجیب، ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

حضور ارزشمند سرکار خانم انجم روز، مسئول روابط عمومی  آموزش و پرورش ناحیه یک رشت