بازديد از موزه تنوع زيستي

بازديد از موزه تنوع زيستي

19 آبا ن ماه دانش آموزان مهرآيين از موزه تنوع زيستي و حيات وحش  بازديد كردند