جشن الفبای پایه پیش دبستان و اول

جشن الفبای پایه پیش دبستان و اول

 خدایا تو را سپاس میگویم به خاطر آن چه در گذشته نمیدانستم و اکنون با

آموختن حروف الفبا از ((الف)) ادب را ، از ((ب)) بیداری را ، از ((ص)) صداقت را ، از ((ن)) نظم را و از ((خ) )خدمت را آموختم.