بازديد از نمايشگاه كتاب

بازديد از نمايشگاه كتاب

من يار مهربانم، دانا و خوش زبانم  | گويم سخن فراوان با آنكه بي زبانم

روز دوشنبه مورخ 1392/9/4 ،دختران مهرآييني به بازديد نمايشگاه كتاب رفتند. دانش آموزان راس ساعت 9:30 به طرف نمايشگاه واقع در سالن فرش گيلان حركت كردند.

بعد از رسيدن به محل نمايشگاه ، يكي از آموزگاران براي دانش آموزان درباره ي كتاب و كتابخواني براي آنها صحبت كرد، سپس هر كلاس همراه معلم مربوطه به بازديد از غرفه هاي مختلف و مناسب گروه سني خود مشغول شدند و با مشورت و كمك گرفتن از آموزگار خود به خريد كتاب اقدام نمودند.