برگزاری شورای نظارت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

برگزاری شورای نظارت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت

برگزاری شورای نظارت آموزش و پرورش ناحیه یک رشت،


با حضور مدیریت محترم اداره آموزش و پرورش ناحیه یک رشت جناب آقای نجیب و

معاونت محترم آموزش ابتدایی ناحیه یک رشت سرکار خانم توبه و هیات همراه را در بهمن ماه 92

در دبستان هوشمند پیشرفته مهرآیین،

گرامی می داریم.