افتخاري ديگر براي مهرآيين

افتخاري ديگر براي مهرآيين

ساختن و آباد نمودن زيباست و زيباتر مي شود زماني كه در خدمت توسعه علم و دانش قرار گيرد.

وچه زيبا قدر شناختند و ارج نهادند نيت دانش گستر و علم پرورتان را.

و ما نيز مفتخريم در اين نكوداشت و تقدير سهيم باشيم.

مهرآيين امروز اين افتخار را داشت كه مدير كل آموزش و پرورش استان و همچنين مدير آموزش

و پرورش ناحيه يك رشت از سركار خانم قانع مديريت محترم دبستان به

عنوان خير مدرسه ساز در همايش خيرين ، تجليل و تشكر به عمل آورند.

از طرف پرسنل دبستان هوشمند پيشرفته دخترانه مهرآيين