نمايش طرح هاي جابر دانش آموزان

نمايش طرح هاي جابر دانش آموزان

دانشمندان كوچك مهرآييني

امروز طرحها و پروژه هاي علمي خود را به نمايش گذاشتند.