برگزاری جلسه با رانندگان سرویسی

برگزاری جلسه با رانندگان سرویسی

برگزاری جلسه با رانندگان سرویسی

امروز چهارشنبه مورخ  96/06/29 جلسه ی مدیریت دبستان با

رانندگان سرویس در دبستان برگزار گردید.