اطلاعیه تحویل کتاب ICDL

اطلاعیه تحویل کتاب ICDL

امروز 5مهرماه به دانش آموزان پایه های سوم تا ششم کتاب های مربوط به

درس کامپیوتر تحویل داده شد.