اطلاعیه

اطلاعیه

آن دسته از اولیای عزیزی که متقاضی مقنعه اضافی می باشند

لطفا تا روز یکشنبه مورخ 16مهر به دفتر دبستان مراجعه فرمایید.

با تشکر و احترام