اطلاعیه تحویل کتاب کامپیوتر

اطلاعیه تحویل کتاب کامپیوتر

امروز به دانش آموزان پایه های پیش دبستان تا دوم

کتاب های مربوط به درس کامپیوتر تحویل داده شد.