جلسه انجمن اولیا با رانندگان سرویس

جلسه انجمن اولیا با رانندگان سرویس

 

امروز جلسه ای  باحضور رئیس انجمن اولیا و مربیان 

با رانندگان سرویس در ارتباط با

منشور اخلاقی و قوانین سرویس در دبستان برگزار گردید.