معلمی دیگر

معلمی دیگر

کلاس درس ما امروز

مهمان نازنینی داشت که در گذشته نه چندان دور خودش ، حس و حال امروز ما را فراوان تجربه کرده بود.

او امروز آمده بود به ما درس بدهد درسی از برگ زندگی دانش آموزانی در گذشته ،

درسی از بیان تفاوت های امروز و قبل ، امکانات امروزی و گذشته .

ما یک شنونده بودیم از یک دنیا تجربه .

امروز ما ،تجربه ای می شود برای بیان محفل های فردایمان .

چه خوب برای تجربه های شیرین از امروز برگ های خاطرات را

خوب خوب ، پر کنیم.

با تشکر از مهمان بزرگوار  جناب آقای رضایی

پدر بزرگ  دانش آموز  پانته آ اخوان