برگزاری محفل انس با قرآن

برگزاری محفل انس با قرآن

قرآن نوری است که در آن تاریکی یافت نمی شود

و چراغی است که درخشندگی آن زوال نپذیرد،

ریسمانی که رشته ی آن محکم و پناهگاهی که قله ی آن بلند و دریاییست که تشنگان آن ،

آبش را تمام نتوانند کشید و شفا دهنده ایست که بیماری های وحشت انگیز را بزداید ،

قرآن بهار دل چشمه های دانش ، سرچشمه ی عدالت و نهر جاری زلال حقیقت است.