معاینات غربالگری چشم پایه پیش دبستان

معاینات غربالگری چشم پایه پیش دبستان

برنامه پیشگیری کشوری 

جلوگیری از تنبلی چشم

توسط خانم معینی