بزرگداشت مقام پرستار

بزرگداشت مقام پرستار

روز پرستار، روز جاری عاطفه ها
روز درخشیدن ایمان در قلب هاي مهربان،

روز افتخار انسان به انسانیّت گرامی باد.

 

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کنید.