افتخار آفرینی و درخشش بی نظیر دانش آموزان مهرآیینی

افتخار آفرینی و درخشش بی نظیر دانش آموزان مهرآیینی

در المپیاد دانش آموزی پژوهشسرای پروفسور رضا