بازدید از موزه باستان شناسی و مردم شناسی پایه چهارم

بازدید از موزه باستان شناسی و مردم شناسی پایه چهارم

روز سه شنبه 1397/11/2دانش آموزان پایه چهارم همراه با معلمان مربوطه

برای بازدید از گنجینه های باستانی به موزه مردم شناسی و باستان شناسی رشت رفتند.

در آنجا از موزه ی مردم شناسی که بیانگر فرهنگ و آیین و نوع پوشش بومی و آیینی گیلان بود بازدید کردند

و با ابزارهای دوران قدیم آشنا شدند. در بخش موزه ی آثار باستانی از گنجینه هایی که زیر خاک بیرون آمده بود،

بازید کردند و مسئولین موزه برای دانش آموزان توضیحات کاملی دادند.

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.