اطلاعیه ساعت ترخیص دانش آموزان

اطلاعیه ساعت ترخیص دانش آموزان

اولیای ارجمند:

ساعت ترخیص دانش آموزان طبق روال همیشگی ساعت 14 عصر می باشد.