جلسه انجمن اولیا و مربیان

جلسه انجمن اولیا و مربیان

 

چهارمین جلسه اعضای انجمن اولیا و مربیان

روز دوشنبه مورخ 1397/11/15،

با حضور مدیریت و معاونین، در دبستان دخترانه برگزار گردید.