تقویت مهارت دست ورزی

تقویت مهارت دست ورزی

تقویت مهارت های زندگی و دست ورزی دانش آموزان ،

از طریق پاک کردن سبزی