مراسم سوگواری ایام فاطمیه

مراسم سوگواری ایام فاطمیه

بس که در زمین، غربت خود را با آسمان تقسیم کرد فاطمه، نامش، نامی شد

که تکرارش، آسمان را به گریه انداخت؛ آه ای بانو! زمین حرمت نامت را نگه نداشت؛

تو به حرمت نامت مارا ببخش.

گرچه زمین تاب کشیدن این همه عظمت را نداشت، وجود آسمانی ات ای بانو!

چه جای زمینیان را تنگ کرده بود که این وسعت عُظمی را با سیلی، سپاس گفتند. آه ای بانو!

زمین حرمت نامت را نگه نداشت؛ تو به حرمت نامت مارا ببخش

برای مشاهده سایر عکس ها اینجا کلیک کنید.